ديگه هيچ آرزويی ندارم.می دونی چرا؟

شايد خيال کنی چون به همه آرزو هام رسيدم اما اين طور نيست. دليلش اينه که به هيچ کدمشون نرسيدم

آدم اگه ارزو نداشته باشه بهتره تا اينکه داشته باشه و نرسه