بازنده کسی هست که خودش هم نمی دونه می خواد چی کار بکنه.

ولی من الان می دونم .

من می خوام يه سال خوب درس بخونم تا از اين کنکور لعنتی که نگهم داشت رد بشم.

من ديگه نمی خوام بازنده باشم