شما وقتی دلتنگ ميشيد چی کار ميکنيد؟

شايد بريد با يکی درد دل کنيد

يا شايد هم کار خواصی نکنيد.

من وقتی دلم ميگيره يه نوار غمگين ميذارم و يک کمی گريه ميکنم.

آخه من کسی رو ندارم که باهاش حرف بزنم.

شما اگه راه حلی داريد برام بفرستيد

اگه دم عيد ناراحتتون کردم

معذرت می خوام.

خدا حافظ