زندگی مثل يه صابونه ليزه هر چی محکم تر بگيريش زودتر ليز می خوره.