اگر شما جوان داريد بايد دايم به او گير بدهيد.چون او جوان است.

و اگر شما به او گير ندهيد پدر و مادر خوبی نيستيد.

گير می تواند از جنبه های مختلفی بررسی شود.

شما می توانيد از جنبه لباس.پوشاک.خواب و... گير دهيد و يا اگر اين ها کار ساز نبود

و موردی پيدا نشد می توانيد جيب او رابگرديد و يا از دفتر خاطراتش استفاده کنيد.

به هر حال گير دادن را فراموش نکنيد چون اين اولين اصل پدر و مادری است چون جوان

اصلا عقل و احساسات و به طور کلی شعور ندارد.