من تنها ودر تاريکی غوطه ور

وتودستم را گرفتی

و من همه چيز را مديون تو هستم

وهر چه تو را دوست بدارم جبران محبتت نخواهد  شد

پس فقط می گويم با تمام وجود دوستت دارم