نابينا به ماه گفت:دوستت دارم.

ماه گفت : چه جوری؟ تو که منو نمی بينی.

نابينا گفت :چون نمی بینمت دوستت دارم.

ماه گقت:چرا؟

نابينا گفت:اگر می ديدمت عاشق زيباييت می شدم ولی حالا که نمی بينمت عاشق

خودت هستم.

ماه سکوت کرد.