من دوست های خيلی زيادی داشتم و نامرد هم تو شون کم نبوده.

ولی نهايتا به اين نتيجه رسيدم که ديوار تنها دوستيه که می شه بهش تکيه داد و مطمين بود که پشتت رو خالی نميکنه.