همه جا تاریک بود

و من و تو توی تاريکی بوديم 

همه جا تاریک بود

ولی من و تو با هم بوديم

بعد

همه جا روشن شد

و تو ديدی که بهتر از من هم هست و رفتی

حالا همه جا روشن شده

و من تنهام

حالا همه جا روشن شده

و من به دنباله تاريکی می گردم

چون تو تاريکی باطن مهمه

و تو روشنی ظاهر