ديشب هر چی خواستم بخوابم خوابم نبرد پس يه کمی فکر کردم در باره مرگ.

فکر کردم اگه بميرم کی ناراحت می شه.

نتيجه خيلی جالب بود . فقط خوانواده خودم ناراحت می شن.

اخه من دوست درست حسابی که ندارم و برای فاميل هم که مهم نيست.

ولی خيا لی نيست من تويی که داری می خونی رو دارم و همين هم کافيه.